TOSO: darmowy katalog firm

Darmowy katalog firm i rejestr firm wspierajÄ…cy SEO SEM

  • ZwiÄ™ksz rozmiar czcionki
  • DomyĹ›lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start - Regulamin

gametrade

Regulamin

1.    Zasady ogólne
1.1    Dokonywanie wpisów do katalogu opiera si? o niniejszy regulamin.
1.2    W?a?ciciel, Administrator serwisu toso.pl nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczane przez u?ytkowników w serwisie. Nie ponosi równie?  odpowiedzialno?ci za szkody rzeczywiste lub domniemane powsta?e w wyniku korzystania z serwisu.
1.3    Do ka?dego wpisu (wizytówki) Administrator toso.pl zastrzega mo?liwo?? dodawania reklam.
1.4    Dodawanie firm do katalogu jest bezp?atne, Administrator toso.pl zastrzega mo?liwo?? wprowadzenia op?aty za zamieszczanie i przed?u?anie wa?no?ci wpisów. Nieop?acenie mo?e spowodowa? usuni?cie wpisów. Dost?p do katalogu firm oraz tre?ci w nim zamieszczonych jest nieograniczony w czasie i bezp?atny.

2.    Zasady umieszczania wpisów do katalogu firm toso.pl
2.1    Wpisu do katalogu mog? dokonywa? firmy lub podmioty gospodarcze prowadz?ce dzia?alno?? na terenie Polski.
2.2    Firmie mo?e odpowiada? tylko jeden wpis do katalogu
2.3    Ka?d? firm? mo?na przyporz?dkowa? maksymalnie do dwóch kategorii.
2.4    W ka?dej chwili istnieje mo?liwo?? edycji danych swojej firmy poprzez zalogowanie si? i przej?ciu na stron? edycji danych.
2.5    Zabronione jest zamieszczenie tre?ci naruszaj?cych prawo lub dobre obyczaje oraz tre?ci zwi?zanych z us?ugami i przedmiotami (szczególnie pochodz?ce z nielegalnych ?róde?), których obrót jest prawnie zakazany.
2.6    Zabrania si? zamieszczania tre?ci, które mog? s?u?y? do pozyskania bez wyra?nej zgody jego danych osobowych lub innych danych mog?cych mie? wp?yw na bezpiecze?stwo u?ytkownika czy osób trzecich.
2.7    Administrator posiada mo?liwo?? i prawo swobodnegj zmiany wpisanych przez u?ytkownika tre?ci.
2.8    Naruszenie zasad regulaminu serwisu internetowego toso.pl mo?e spowodowa? usuni?cie przez Administratora wadliwych tre?ci oraz/lub zablokowania lub skasowania konta u?ytkownika, który dopu?ci? si? naruszenia regulaminu. Administrator jest zwolniony z obowi?zku informowania o tym u?ytkownika.

3.    Postanowienia ko?cowe
3.1    W?a?ciciel serwisu nie odpowiada za brak dost?pu do serwisu toso.pl. W?a?ciciel zastrzega sobie prawo do przerwania ?wiadczenia us?ug w dowolnym momencie, przy czym zobowi?zuje si? do poinformowania o tym fakcie u?ytkowników. W?a?ciciel serwisu ma prawo do multiplikacji tre?ci w innych serwisach i domenach.
3.2    Akceptacja niniejszego regulaminu przez U?ytkownika jest równoznaczna z wyra?eniem zgody na przesy?anie za po?rednictwem poczty e-mail informacji handlowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ?wiadczeniu Us?ug Drog? Elektroniczn? (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz wyra?eniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. U?ytkownik posiada w trybie samoobs?ugowym mo?liwo?? usuni?cia lub zmiany swoich danych z bazy danych w ka?dej chwili.. Zmiana za po?rednictwem administratora serwisu jest odp?atna.
3.3     Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zmian w regulaminie bez wcze?niejszego informowania u?ytkowników. Wersja aktualna jest zamieszczona w serwisie internetowym toso.pl.
3.4    Regulamin obowi?zuje od momentu jego zamieszczenia.

Data zamieszczenia:
05.I.2012