TOSO: darmowy katalog firm

Darmowy katalog firm i rejestr firm wspierajÄ…cy SEO SEM

  • ZwiÄ™ksz rozmiar czcionki
  • DomyĹ›lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start - Polityka prywatno?ci

gametrade

Polityka prywatno?ci

Prywatno?? u?ytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo wa?na. Poni?ej znajduje si? informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin toso.pl.

Pliki z logami

Tak jak wi?kszo?? innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawieraj? Twój numer IP, nazw? sieciow? komputera (host), Twojego dostawc? Internetu (na przyk?ad TP SA, czy Dialog), przegl?dark?, z której korzystasz (na przyk?ad Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki sp?dzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystaj?c z naszego serwisu.

Pliki cookie i sygnalizatory WWW

U?ywamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis. Mo?e to obejmowa? mo?liwo?? zalogowania do niektórych funkcji serwisu, jak forum, czat, czy pola formularzy.

Ponadto wy?wietlamy pochodz?ce z zewn?trznych serwisów reklamy, aby utrzyma? nasz? stron?. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mog? u?ywa? takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wy?wietlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przes?anie reklamodawcom informacji zawieraj?cych Twój adres IP, dostawc? Internetu, typ przegl?darki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informacj? o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogó? jest to u?ywane do wy?wietlania u?ytkownikom reklam z ich okolicy (na przyk?ad reklamy sklepów w Warszawie serwowane u?ytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcze?niej (pokazywanie reklam firm spo?ywczych u?ytkownikowi, który cz?sto odwiedza strony kucharskie).

Pliki cookie DoubleClick DART

Ponadto mo?emy wykorzystywa? pliki cookie DART, dla celów wy?wietlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, u?ywaj?ce systemu reklamowego DoubleClick (w??czaj?c w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest u?ywany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowa? (”interest based targeting”). Reklamy dobierane b?d? na podstawie historii stron, które odwiedzi?e?/a? (na przyk?ad, je?li przegl?da?e?/a? strony o krakowskich zabytkach, wy?wietlone zostan? reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak pi?ka no?na). System DART wykorzystuje “informacje niepozwalaj?ce na indentyfikacj? u?ytkownika”. NIE ?ledzi on informacji osobistych, jak Twoje imi?, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Mo?esz w ka?dej chwili wy??czy? ten system na tej stronie.

Mo?esz zdezaktywowa? lub ca?kowicie wy??czy? pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przegl?darki internetowej lub wybieraj?c odpowiedni? opcj? w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wy??czenie plików cookie mo?e jednak spowodowa? niemo?liwo?? pe?nego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie b?dzie mo?na mi?dzy innymi zalogowa? si? do for oraz tworzenia i logowania do w?asnych kont.

Polityka prywatno?ci zgodna z AdSense