TOSO: darmowy katalog firm

Darmowy katalog firm i rejestr firm wspierający SEO SEM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start - Edukacja i szkolenia - Kursy i szkolenia - Kursy j?zykowe - LINGUARAMA MARCUSA EVANSA

gametrade

LINGUARAMA MARCUSA EVANSA

LINGUARAMA MARCUSA EVANSA

Ho?a 66/68
00-950 Warszawa
mazowieckie
http://www.linguarama.com/
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon: +48 22 629 2112
Opis: Linguarama zaprasza na angielski w Anglii. Najwy?szej jako?ci biznesowe kursy j?zykowe prowadzone s? w trzech lokalizacjach: w Londynie, Cheney Court i w Stratford-upon-Avon. Szkol? jednocze?nie indywidualnie, jak i grupowo. Ka?dy kurs poprzedzony jest rozmow? dotycz?c? potrzeb oraz oczekiwa? klienta, dzi?ki temu szkolenie mo?e by? skrojone idealnie pod kursanta. Od chwili dotarcia na miejsce uczestnicy s? ?ywo anga?owani w s?uchanie, mówienie i do?wiadczanie j?zyka angielskiego. Dzi?ki temu nauka nast?puje intensywniej. Wybieraj?c kurs z Linguarama w Wielkiej Brytanii masz mo?liwo?? spotka? i pracowa? w otoczeniu wymagaj?cych kolegów, profesjonalistów pochodz?cych z ró?nych stron ?wiata. Ka?dego roku witamy uczestników z ponad 60 krajów, co stwarza jedyne w swoim rodzaju mi?dzynarodowe ?rodowisko. Wszystkie o?rodki j?zykowe Linguaramy na terenie Anglii maj? akredytacj? British Council, gwarantuj?c? wysoki standard i kompetentne szkolenia. Wi?cej szczegó?ów co do kursów znale?? mo?na na stronie.
Oferta:

Szukaj?c kursów angielskiego w Anglii ka?dy cz?owiek biznesu powinien zwróci? uwag? na szkolenia o?rodka j?zykowego Linguarama. To jedna z czo?owych w tej bran?y firma. Specjalizuje si? w kursach angielskiego dla biznesu. Proponuj? tak kursy indywidualne, jak i grupowe. Do?wiadczanie angielskiego zaczyna si? ju? od momentu dotarcia, ka?dy uczestnik jest tu aktywnie w??czany we wszelkie aktywno?ci, co wi??e si? z s?uchaniem, mówieniem oraz rozumieniem angielskiego. Przez ca?y czas trwania kursu jego cz?onkowie ucz? si? w sposób czynny b?d? pasywny. Wybieraj?c kurs z Linguarama w Wielkiej Brytanii kursanci mog? mie? gwarancj? najwy?szego poziomu zaj?? prowadzonych przez ekspertów, a dostosowanych idealnie do ich potrzeb zawodowych. By? mo?e to w?a?nie jest powód, dla którego co roku do o?rodków Linguarama ci?gn? uczestnicy z przesz?o 60 krajów. By? mo?e ma dla nich znaczenie, ?e wszystkie o?rodki tej szko?y j?zykowej na terenie Anglii maj? akredytacj? British Council, zapewniaj?c? najwy?szy standard i profesjonalne szkolenia.


S?owa kluczowe: nauka angielskiego,kursy angielskiego,angielski biznesowy,nauka angielskiego w Anglii,szko?a j?zykowa,nauka angielskiego online,o?rodek j?zykowy,angielski
Poka? na wi?kszej mapie
Dodano: 22.2.2013  Odsłon: 494
RSS Feeds