TOSO: darmowy katalog firm

Darmowy katalog firm i rejestr firm wspierający SEO SEM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start - Biuro - Biuro Ksi?g Rachunkowych Compendium Sp. z o.o.

gametrade

Biuro Ksi?g Rachunkowych Compendium Sp. z o.o.

Szeroka 11
43-400 Cieszyn
?l?skie
http://compendiumbiuro.pl
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon: +48 665 939 114
Opis: biuro ksiag rachunkowych
Oferta:
Obs?uga ksi?gowa

    Opracowanie zak?adowego planu kont;
    Opracowanie polityki rachunkowo?ci;
    Prowadzenie ksi?g handlowych;
    Prowadzenie ksi?gowo?ci fundacji i stowarzysze?;
    Obs?uga ksi?gowa firm z udzia?em kapita?u zagranicznego dzia?aj?cych w Polsce;
    Prowadzenie rejestrów VAT;
    Prowadzenie ewidencji ?rodków trwa?ych;
    Sporz?dzanie deklaracji podatkowych;
    Sprawozdawczo?? miesi?czna (bilans, rachunek wyników);
    Sprawozdawczo?? do GUS, NBP;
    Sporz?dzanie rocznego sprawozdania finansowego;
    Sporz?dzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
    Audyty, wspó?praca z bieg?ym rewidentem;
    Pomoc w wyprowadzaniu zaleg?o?ci podatkowych.

Kadry i p?ace

    Prowadzenie listy p?ac;
    Sporz?dzanie deklaracji ZUS;
    Sporz?dzanie deklaracji PIT;
    Prowadzenie teczek osobowych pracowników;
    Przygotowywanie umów o prac?, umów zlecenia, umów o dzie?o, ?wiadectw pracy;
    Sporz?dzanie deklaracji sprawozda? PFRON.

Outsourcing

    Przyj?cie funkcji Dyrektora Finansowego, G?ównego Ksi?gowego, Kontrolera Finansowego z zachowaniem dzia?u ksi?gowego po stronie Klienta;
    Nadzór nad pionem finansowym u Klienta;
    Prowadzenie dzia?u ksi?gowo?ci oraz kadr i p?ac u Klienta na systemach ksi?gowych Klienta;
    Pe?ny outsourcing ksi?gowo?ci, kadr i p?ac.

Doradztwo biznesowe

    Pomoc w pozyskiwaniu ?rodków finansowych;
    Przygotowywanie biznes planów, wniosków kredytowych, leasingowych i wniosków o dotacje;
    Wsparcie przy wdra?aniu kontrolingu i rachunkowo?ci zarz?dczej;
    Sporz?dzanie analiz finansowych;
    Planowanie projektów inwestycyjnych;
    Due delligence;
    Doradztwo merytoryczne w zakresie wyboru zintegrowanych systemów informatycznych (ZSI);
    Zarz?dzanie projektami wdro?enia ZSI;
    Doradztwo w dziedzinie organizacji dzia?alno?ci gospodarczej;
    Pomoc przy zak?adaniu firm

S?owa kluczowe: biuro ksiag rachunkowych
Poka? na wi?kszej mapie
Dodano: 6.11.2015  Odsłon: 22
RSS Feeds